top of page

všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) stanovujú podmienky predaja produktov a služieb našou firmou (dodávateľ) tretím stranám (klienti). Predaj všetkých produktov a služieb sa riadi týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej ponuky vypracovanej dodávateľom, ak zmluvné podmienky medzi dodávateľom a klientom neurčujú inak.

Ustanovenie líšiace sa od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

Článok I. Dodávateľ

1.01

Obchodné meno: ZIVEOBRAZY s.r.o., Sídlo: Pod Stráňou101, 03203 Liptovský Ján, IČO: 52347281

Kontakt: ziveobrazy@ziveobrazy.sk | +421 908355266

Článok II. Kupujúci

2.01

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) produktov od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, ktorý je súčasťou webu www.ziveobrazy.sk. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

Článok III. Produkty: ceny a charakteristika

3.01

Ceny uvedené v cenníkoch/ponukách/katalógoch našej firmy sú vždy uvádzané v Eurách (€).

3.02

Cenník zverejnený dodávateľom ruší a plne nahradzuje akékoľvek predchádzajúce cenníky, týkajúce sa rovnakých produktov resp. služieb a je závislý na skutočnej momentálnej dostupnosti produktov.

3.03

Ľubovoľné technické parametre a zverejnené ceny môžu byť dodávateľom menené bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ predtým neboli záväzne potvrdené prijatím objednávky.

 

Článok IV. Objednávky na tovar a služby

4.01

Objednávky zaslané dodávateľovi musia byť zaslané iba písomnou formou:

 • prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením objednávkového formulára či inak) alebo

 • prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail na ziveobrazy@ziveobrazy.sk resp. na e-mail uvedený na www.ziveobrazy.sk v sekcii kontakty)

Každé iné doručenie objednávky (telefonickým hovorom, sms-kou) musí byť následne doručené v mailovej podobe. Dátum doručenia objednávky je považovaný za dátum začatia vybavovania objednávky.

4.02

Objednávky zaslané pomocou objednávkového formulára,  musia byť vyplnené vo všetkých častiach a musia obsahovať všetky detailné informácie umožňujúce správnu identifikáciu objednávaných produktov resp. služieb.

4.03

Každá objednávka zaslaná klientom dodávateľovi musí byť považovaná za skutočnú zmluvu a bude zaväzovať dodávateľa iba po písomnom potvrdení zo strany dodávateľa. Vykonané objednávky zo strany dodávateľa musia byť považované za potvrdenie a prijatie objednávky.

4.04

Dodávateľ je oprávnený neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne vyplnené, alebo pokiaľ nie je považované, že správnym spôsobom reprezentujú produkty a pokiaľ majú rozpor s jedným, alebo viacerými bodmi týchto VOP.

4.05

Pokiaľ dodávateľ nedodá potvrdenú a akceptovanú objednávku (pokiaľ objednaný tovar nie je k dispozícii), bude o tomto dodávateľ informovať klienta v čo najkratšom možnom čase a vráti zákazníkovi peniaze už zaplatené za tovar a dodanie tejto objednávky. V tomto prípade klient nebude mať viac právo žiadať žiadnu inú náhradu.

4.06

Všetky fiškálne dokumenty týkajúce sa objednaného tovaru a služieb budú dodávateľom dané klientovi pri príležitosti dodania tovaru resp. služieb.

4.07

Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku:

 •  v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania, v rozsahu meškajúcej dodávky.

 •  v prípade, ak sa jedná o štandardný výrobok štandardných rozmerov, nachádzajúci sa medzi produktami na webovej stránke.

V každom inom prípade stornovania objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 30% ceny za produkt uvedenej v ponuke resp. v potvrdení prijatej objednávky, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a klient sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.

4.08

Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní a ďalších poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balné, dopravu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou alebo dodaním tovaru sa dojednávajú individuálne, najneskôr je uvedený v potvrdení prijatia objednávky

4.09

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balné a dopravu zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. 

4.10

Možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne s Kupujúcim dojednaných podmienok je ponechaná.

Článok V. Dodanie produktov a služieb

5.01

Dodanie objednaného tovaru a služieb bude od potvrdenia prijatia objednávky, pokiaľ v tomto potvrdení nie je uvedené inak, bude klientom štandardne vybavené:

 •   do 4 až 6 týždňov, ak sa jedná o zákazkovú výrobu

 •   do 14 pracovných dní, ak je objednaný tovar na sklade 

Ak sa jedná o výrobok zhotovený na zákazku, tak termín dodania začína plynúť od uhradenia zálohovej faktúry Kupujúcim a pripísania platby na účet Dodávateľa.

 

5.02

Spôsob dodania tovaru a služieb je dohodnutý pred prijatím objednávky resp. najneskôr je uvedený v potvrdení prijatia objednávky. Dodanie tovaru a služieb sa môže uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Osobne zo skladu dodávateľa – klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v priestoroch dodávateľa. Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.

 2. Dopravu zabezpečuje dodávateľ – klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v mieste určenia(dohodnuté písomne v objednávke). Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.

 3. Dodávateľ využije na prepravu tretiu osobu (kuriéra) - dodávateľ zásielku zabezpečí a zabalí proti poškodeniu produktov a nesie plnú zodpovednosť za tovar v zásielke, až do podpísania prepravného listu klientom, kde je klient povinný pred podpísaním prepravného listu skontrolovať nepoškodenie zásielky.

 4. Dopravu zabezpečuje klient (FCA) – v prípade, že klient bude organizovať a zaisťovať dodanie tovaru a služieb prostredníctvom vybraného dopravcu, ponesie vždy riziko a zodpovednosť za dodanie tovaru a služieb klient. Konkrétne, klient bude znášať zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tovaru a služieb behom dopravy.

 

 

 

5.03

Klient sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 2 dní od písomnej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. V prípade, ak dodávka obsahuje živé rastliny, je Kupujúci povinný odobrať tovar najneskôr do 2 dní od mailovej alebo sms výzvy o dodávke. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady klienta.

 

Článok VI. Fakturácia a platobné podmienky

6.01

Dodávateľ má právo, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať od klienta zálohu za objednaný tovar vyrábaný na zákazku podľa zadania klienta vo výške 100%.

6.02

Platba za dodaný tovar sa vykonáva

 • na základe zálohovej faktúry,  prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Platba predom sa vyžaduje u tovaru vyrobeného na zákazku. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:

  •  a) BANKOVÝM PREVODOM - platba vopred na účet Predávajúceho: IBAN: SK5883300000002801664017, vedený vo Fio banke.

 • v hotovosti pri platbe na dobierku (tento spôsob sa uplatňuje pri hotových výrobkoch a tovare na sklade).

 

6.03

Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

6.04

Dodávateľ má právo na čiastkovú fakturáciu, ak objednávka nebola dodaná jednorázovo, ale postupne

6.05

Spôsob platby a celkovú sumu vrátane odplaty za balné a dopravu uvedie Predávajúci v potvrdzujúcom e-maily o prijatí objednávky v proforma faktúre.

Článok VII. Záruky a reklamácie

7.01

Záručná doba na výrobok - živý obraz  je 2 roky od prevzatia výrobku podľa Článok V odseku 5.02. Záruka sa nevzťahuje na živé rastliny.

 

7.02

 

Klient je povinný reklamovať zjavnú chybu na produkte bezodkladne po prevzatí tovaru najneskôr do 2 dní od prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu zjavnej chyby má dodávateľ právo neprihliadať.  

7.03

Dodávateľ poskytuje záruku na produkt v plnom rozsahu iba ak bol produkt použitý na účely jeho určenia, nebol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.

 

7.04

Ak si chce klient uplatniť reklamáciu na zakúpený tovar, je povinný doručiť dodávateľovi produkt na vlastné náklady na adresu dodávateľa s kópiou preberacích dokladov. Produkt musí byť čistý a nesmie byť na ňom iná chyba ako tá, ktorá je uvedená v popise chýb v priloženom reklamačnom formulári (stiahni tu).

 

7.05

Chyby na produkte musia byť presne popísané a sprievodný list s popísanou reklamovanou vadou musí byť doručený písomnou formou, ako komunikačné kanály musia byť zvolené podľa 4.01 týchto VOP.

 

7.06

​Dodávateľ si vyhradzuje čas na vybavenie reklamácie 30 dní od prijatia reklamácie.

 

7.07

Ak dodávateľ rozhodne o tom, že reklamácia bola oprávnená, dodávateľ bezodkladne vymení reklamovaný tovar za nový produkt resp. vráti kúpnu cenu za produkt klientovi.

 

7.08

Ak dodávateľ rozhodne o tom, že reklamácia bola neoprávnená má právo účtovať klientovi náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. A klient má povinnosť tieto náklady uhradiť bezodkladne najneskôr však do 7 dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí reklamácie.

 

7.09

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby na produkte zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa klient zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením chyby, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Článok VIII. – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

8.01.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.

8.02.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a) písomne na adrese určenej pre vrátenie tovaru: dohodne sa v mailovej komunikácii

b) e-mailom na adrese ziveobrazy@ziveobrazy.sk)

 

8.03.

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí si stiahne tu. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

8.04.

Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

8.05.

Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

8.06.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

 

8.07.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňouv. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu a poštovné súvisiace s vrátením tovaru Spotrebiteľ hradí sám. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

 

8.08.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

Článok IX. Ochrana osobných údajov

9.01
V súvislosti s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a novelizáciou zákona č.18 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 25.5.2018, Dodávateľ informuje svojich odberateľov, že Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadom ochrany osobných údajov
nájdete tu.
 
9.02
Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť, alebo sa rozhodnúť pre ich vymazanie. Všetky podnety týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete zasielať e-mailom na ziveobrazy@ziveobrazy.sk

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.01
Tieto VOP nemajú určený dátum vypršania platnosti, pokiaľ nebudú inak odvolané dodávateľom.


10.02
Tieto VOP sa riadia podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 
10.03
Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči klientovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa – www.ziveobrazy.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
 
10.04
Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.

 

10.05

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1, tel. č. 055/729 07 05.

 

 

Všetky ceny sú konečné. Firma nie je platcom DPH

bottom of page